भारतीय राज्यघटना : कलमांची यादी 

कलम वैशिष्ट्ये कलम १ भारत आणि राज्यांचा संघ कलम २ नवीन राज्यांचा समावेश आणि नवीन राज्यनिर्मिती कलम ३ नवीन राज्यांची स्थापना, राज्यांच्या सीमा, क्षेत्रफळ व नावात बदल करण्यासंबंधी तरतुदी कलम ४ घटनेत कलम २ व […]

राज्यघटनेतील भाग (Parts)

भाग पहिला – संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र भाग दूसरा – नागरिकत्व भाग तिसरा – मूलभूत हक्क भाग चौथा – मार्गदर्शक तत्वे भाग चार ‘अ’ – मूलभूत कर्तव्ये भाग पाचवा – संघ भाग सहावा – राज्य […]