महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ (Short Notes-Part 1 )

१९४९ चा अधिनियम क्रमांक २५ एकूण कलमे १४९ एकूण अनुसूची तीन एकूण प्रकरणे अकरा पूर्वीचे नाव मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९ उद्देश : महाराष्ट्रात दारूबंदीच्या धोरणाचे प्रचालन करणे, ते अमलात आणणे व त्याची अमलबजावणी करणे. प्रकरण […]