मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

– पॅरिस तत्त्वांना अनुसरून हा कायदा करण्यात आला. – उद्देश – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्य मानवी हक्क आयोग, मानवी हक्क न्यायालय ई. यांची स्थापना करणे. – अंमलबजावणी – २८ सप्टेंबर १९९३ प्रकरण १  […]