MPSC बद्दल सविस्तर माहिती

MPSC म्हणजे काय?

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC – Maharashtra Public Service Commission) विविध स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 315 नुसार ‘महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग’ निर्माण केला असून घटनेच्या कलम 320 नुसार सेवकभरती व त्यासंबंधी सल्ला देण्याचे कार्य आयोगातर्फे होते. महाराष्ट्रामध्ये ‘ महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग’ १ मे १९६० रोजी स्थापन करण्यात आला.

List of MPSC Exams

 • राज्य सेवा परीक्षा (State Services Examination)
 • पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा (Police Sub Inspector Examination)
 • विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा (Sales Tax Inspector Competitive Examintion)
 • कर सहायक गट-क परीक्षा (Tax Assistant Examination)
 • सहायक परीक्षा  (Assistant Examination)
 • लिपिक-टंकलेखक परीक्षा (Clerk typist Examination)
 • दुय्यम निरीक्षक उत्पादन शुल्क (Excise Sub-Inspector Examination)
 • महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा (Maharashtra Forest Services Examination)
 • महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा (Maharashtra Agricultural Services Examination)
 • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट अ परीक्षा (Maharashtra Engineering Services, Gr-A Examination)
 • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ब परीक्षा (Maharashtra Engineering Services, Gr-B Examination)
 • दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा. Civil Judge (Jr. Div.) Judicial Magistrate (Ist Class) Competitive Exam
 • सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा (Assistant Motor Vehicle Inspector Examination)
 • सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी -२, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-ब (Assistant Engineer (Electrical) Grade-2, Maha. Electrical Eng. Services, B)