महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ (Short Notes-Part 1 )

१९४९ चा अधिनियम क्रमांक २५ एकूण कलमे १४९ एकूण अनुसूची तीन एकूण प्रकरणे अकरा पूर्वीचे नाव मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९ उद्देश : महाराष्ट्रात दारूबंदीच्या धोरणाचे प्रचालन करणे, ते अमलात आणणे व त्याची अमलबजावणी करणे. प्रकरण […]

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

– पॅरिस तत्त्वांना अनुसरून हा कायदा करण्यात आला. – उद्देश – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्य मानवी हक्क आयोग, मानवी हक्क न्यायालय ई. यांची स्थापना करणे. – अंमलबजावणी – २८ सप्टेंबर १९९३ प्रकरण १  […]