भारतीय राज्यघटना : कलमांची यादी 

कलम वैशिष्ट्ये कलम १ भारत आणि राज्यांचा संघ कलम २ नवीन राज्यांचा समावेश आणि नवीन राज्यनिर्मिती कलम ३ नवीन राज्यांची स्थापना, राज्यांच्या सीमा, क्षेत्रफळ व नावात बदल करण्यासंबंधी तरतुदी कलम ४ घटनेत कलम २ व […]