🌸🌸वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ🌸🌸

🌷हातातोंडाची गाठ पडणे – कसेबसे खाण्यास मिळणे

🌷 गयावया करणे – केविलवाणी विनंती करणे

🌷अंगाचा तिळपापड होणे – अतिशय संतापणे

🌷पगडा बसवणे – छाप, प्रभाव पाडणे
मूग गिळणे – अपमान सहन करुन गप्प राहणे

🌷वाटाण्याच्या अक्षता लावणे – नाकारणे

🌷कस्पटासमान लेखणे – क्षुल्लक, कमी दर्जाचे समजणे

🌷नामानिराळा राहणे – अलिप्त राहणे

🌷द्त्त म्हणून उभा राहणे – अचानक येणे

🌷जन्माची माती होणे – जीवन व्यर्थ होणे

🌷चारी मुंड्या चीत होणे – संपूर्ण पराभव होणे

🌷सर्द होणे – वरमणे, थिजून जाणे

🌷रामराम ठोकणे – निरोप घेणे

🌷आकाशपाताळ एक करणे – फार आरडाओरडा करणे

🌷कानामागून येऊन तिखट होणे – मागाहून येऊन वरचढ होणे

🌷 उमाळा येणे – तीव्र इछा होणे

🌷 वर्ज्य करणे – टाकणे

🌷 काडीमोड करणे – संबंध तोडणे

🌷 अहमहमिका चालणे – चढाओढ लागणे

🌷 अगतिक होणे – उपाय न चालणे

🌷 कां-कूं करणे – एखादी गोष्ट करण्यास तयार नसणे

🌷 आभाळ फाटणे – मोठे संकट येणे

🌷 इडापिडा टळणे – संकट जाणे

🌷 उतराई होणे – उपकार फेडणे

🌷 अंतर्मुख होणे – स्वत:शी विचार करणे

🌷 लकडा लावणे – सारखी घाई करणे

🌷 परिपाठ ठेवणे – सवय ठेवणे

🌷 ब्रह्मांड कोसळणे – मोठे संकट येणे

🌷कागाळी करणे – तक्रार करणे

🌷 खांदा देणे – मदत करणे

🌷 खोबरे करणे – नाश करणे

🌷 गय करणे – क्षमा करणे

🌷 न्यूनगंड वाटणे – कमीपणा वाटणे

🌷जीव मुठीत घेणे – फार घाबरणे

🌷 जीव ओतणे – मन लावून काम करणे

🌷 सुपारी देणे – आमंत्रण देणे

🌷 तोंडाला तोंड देणे – उद्धटपणे बोलणे

🌷 डोळे दिपणे – आश्चर्य वाटणे

🌷 नामोहरम होणे – पराभूत होणे

🌷 पदर पसरणे – याचना करणे

🌷 पाणउतारा करणे – अपमान करणे

🌷 वाली नसणे – रक्षणकर्ता नसणे

🌷 हात तोकडे पडणे – मदत करण्यास क्षमता कमी पडणे

🌷 हिरमुसले होणे – नाराज होणे

🌷 पांग फेडणे – इच्छा पूर्ण करणे

🌷 विटून जाणे – त्रासणे

🌷 डोके सुन्न होणे – काही न सुचणे

🌷 फडशा पाडणे – संपवणे

🌷 गोरेमोरे होणे – लाज वाटणे

🌷आकशाला गवसणी घालणे – अशक्य गोष्ट करुन पाहणे

🌷धिंडवडे निघणे – फजिती होणे

🌷 आटापिटा करणे – खूप कष्ट करणे

🌷माया पातळ होणे – प्रेम कमी होणे

🌷 वाऱ्यावर सोडणे – काही न विचारणे

🌷हातपाय गाळणे – धीर सोडणे

🌷 कागदी घोडे नाचवणे – कृतिशील
काम न करता कागदी पराक्रम गाजविणे

🌷 गुळणी फोडणे – स्पष्ट सांगणे

🌷झाकड पडणे – अंधार पडणे

🌷पोटात आग पडणे – खूप भूक लागणे

🌷टोपी उडवणे – टवाळी करणे

🌷पाणी पाजणे – पराभव करणे

🌷वहिवाट असणे – रीत असणे

🌷छी थू होणे – नाचक्की होणे

🌷प्रादूर्भूत होणे – दिसू लागणे

🌷दंडेली करणे – जबरदस्ती करणे

🌷दिवा विझणे – मरण येणे

🌷मूठमाती देणे – शेवट करणे

🌷 सुगावा लागणे – अंदाज लागणे

🌷प्रतारणा करणे – फसवणूक करणे

🌷डोक्यावर घेणे – कौतुक करणे

🌷कानाशी लागणे – चहाडी करणे

🌷किटाळ करणे – आरोप होणे

🌷देव्हारे माजविणे – महत्व वाढविणे

🌷हातावर तुरी देणे – फसविणे

🌷बेगमी करणे – साठा करणे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *