राज्यघटनेतील भाग (Parts)

 • भाग पहिला – संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र
 • भाग दूसरा – नागरिकत्व
 • भाग तिसरा – मूलभूत हक्क
 • भाग चौथा – मार्गदर्शक तत्वे
 • भाग चार – मूलभूत कर्तव्ये
 • भाग पाचवा – संघ
 • भाग सहावा – राज्य
 • भाग सातवा – रद्द
 • भाग आठवा – केंद्र शासित प्रदेश
 • भाग नववा – पंचायत
 • भाग नऊ – महापालिका
 • भाग नऊ – सहकारी संस्था
 • भाग दहावा – अनुसूचीत आणि आदिवशी क्षेत्र
 • भाग अकरावा – संघ-राज्य संबंध
 • भाग बारावा – वित्त, मालमत्ता, करार आणि सुट्स
 • भाग तेरावा – भारताच्या राज्याक्षेत्रातील व्यापार आणि वाणिज्य
 • भाग चौदावा – संघ आणि राज्यांतर्गत सेवा
 • भाग चौदा – न्यायाधिकरणे
 • भाग पंधरावा – निवडणुका
 • भाग सोळावा – विशिष्ट वर्गांशी संबंधित विशेष तरतुदी
 • भाग सतरावा – भाषा
 • भाग आठरावा – आणीबाणी तरतुदी
 • भाग एकोणीसवा – संकीर्ण
 • भाग विसावा – घटनादुरूस्ती तरतुदी
 • भाग एकविसावा – तात्पुरती, संक्रमणकालीन आणि विशेष तरतुदी
 • भाग बाविसावा – संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभाची तारीख, हिंदीमधील अधिपत्र आणि मजकूर

Leave a Reply

Your email address will not be published.