महाराष्ट्रातील अभयारण्ये (wildlife sanctuaries in maharashtra)

महाराष्ट्रातील अभयारण्ये (wildlife sanctuaries in maharashtra)

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC Mantra या वेबसाईटवर आपले स्वागत आहे. या ठिकाणी आम्ही ‘महाराष्ट्रातील अभयारण्ये’ (wildlife sanctuaries in maharashtra) उपलब्ध करून देत आहोत..

महाराष्ट्रातील अभयारण्ये (wildlife sanctuaries in maharashtra) –

अ.क्र.अभयारण्येजिल्हाक्षेत्र (चौ.कि.मी.)
१.अंबाबरवा अभयारण्यबुलढाणा१२७.११०
२.अंधारी अभयारण्यचंद्रपूर५०९.२७०
३.अनेर डॅम अभयारण्यधुळे८२.९४०
४.भामरागड अभयारण्यगडचिरोली१०४.३८०
५.भीमाशंकर अभयारण्यपुणे-ठाणे१३०.७८०
६.बोर अभयारण्यवर्धा-नागपूर६१.१००
७.चपराळा अभयारण्यगडचिरोली१३४.७८०
८.देऊळगाव-रेहेकूरी अभयारण्यअहमदनगर२.१७०
९.ज्ञानगंगा अभयारण्यबुलढाणा२०५.२१०
१०.माळढोक अभयारण्य (पुनर्रचित)सोलापूर-अहमदनगर१२२९.२४
११.गौताळा औत्रमघाट अभयारण्यऔरंगाबाद-जळगाव२६०.६१०
१२.गुगामल राष्ट्रीय उद्यानअमरावती३६१.२८०
१३.जायकवाडी पक्षी अभयारण्यऔरंगाबाद-अहमदनगर३४१.०५०
१४.कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्यअहमदनगर३६१.७१०
१५.कारंजा-सोहळ काळवीट अभयारण्यअकोला१८.३२१
१६.कर्नाळा फोर्ट पक्षी अभयारण्यरायगड१२.१५५
१७.काटेपूर्णा अभयारण्यअकोला७३.६९०
१८.कोयना अभयारण्यसातारा४२३.५५०
१९.लोणार अभयारण्यबुलढाणा३.८३१
२०.मालवण सागरी अभयारण्यसिंधुदुर्ग२९.१२२
२१.मयुरेश्वर सुपे अभयारण्यपुणे५.१४५
२२.मेळघाट अभयारण्यअमरावती७८८.७५०
२३.नायगाव मयूर अभयारण्यबीड२९.९०१
२४.नांदूर मध्यमेश्वर अभयारण्यनाशिक१००.१२०
२५.नरनाळा अभयारण्यअकोला१२.३५०
२६.नागझिरा अभयारण्यभंडारा-गोंदिया१५२.८१०
२७.पैनगंगा अभयारण्ययवतमाळ-नांदेड४२४.८९०
२८.फणसाड अभयारण्यरायगड६९.७९०
२९.राधानगरी अभयारण्यकोल्हापूर३५१.१६०
३०.सागरेश्वर अभयारण्यसांगली१०.८७७
३१.तानसा अभयारण्यठाणे३०४.८१०
३२.टिपेश्वर अभयारण्ययवतमाळ१४८.६३२
३३.तुंगारेश्वर अभयारण्यठाणे८५.७००
३४.वान अभयारण्यअमरावती२११.००६
३५.यावल अभयारण्यजळगाव१७७.५२०
३६.ऐडशी रामलिंगघाट अभयारण्यउस्मानाबाद२२.३७४
३७.मानसिंगदेव अभयारण्यनागपूर१८२.५८०
३८.नवीन नागझिरा अभयारण्यगोंदिया-भंडारा१५१.३३५
३९.नवेगाव अभयारण्यगोंदिया१२२.७५६
४०.नवीन बोर अभयारण्यनागपूर६०.६९
४१.नवीन माळढोक पक्षी अभयारण्यउस्मानाबाद०१.९८
४२.भोरगड संवर्धन राखीव क्षेत्रनाशिक३.४९३
४३.उमरेड करांडला अभयारण्यनागपूर-भंडारा१८९.२९
४४.कोलामार्का संवर्धन राखीवगडचिरोली१८०.७२
४५.ताम्हिनी अभयारण्यपुणे-रायगड४९.६२
४६.कोका अभयारण्यभंडारा९७.६२४
४७.मुक्ताई भवानी अभयारण्यजळगाव१२२.७४
४८.न्यू बोर विस्तारित अभयारण्यवर्धा१६.३१
४९.मामडापूर संवर्धन राखीवनाशिक५४.४६
५०.प्राणहिता अभयारण्यगडचिरोली४२०.०६
५१.सुधागड अभयारण्यरायगड-पुणे७७.१२८
५२.ईसापूर अभयारण्ययवतमाळ-हिंगोली३७.८०३
महाराष्ट्रातील अभयारण्ये (wildlife sanctuaries in maharashtra)
महाराष्ट्रातील अभयारण्ये (wildlife sanctuaries in maharashtra)
महाराष्ट्रातील अभयारण्ये (wildlife sanctuaries in maharashtra)

Leave a Reply

Your email address will not be published.