एमपीएससी म्हणजे काय?

एमपीएससी म्हणजे महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 315 अन्वये निर्माण केला असून घटनेच्या कलम 320 अन्वये, सेवक भरती व त्यासंबंधी सल्ला देण्याचे काम, हे आयोग पार पाडते.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे खालील सेवांकरता स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते-

 • राज्य सेवा परीक्षा. (State Services Examination)
 • महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा. (Maharashtra Forest Services Examination)
 • महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा. (Maharashtra Agricultural Services Examination)
 • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, ‘गट अ’ परीक्षा. (Maharashtra Engineering Services, Gr-A Examination)
 • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, ‘गट ब’ परीक्षा Maharashtra Engineering Services, Gr-B Examination) दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा. (Civil Judge (Jr.Div.) Judicial Magistrate (1 st Class) Competitive Exam.)
 • साहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा. (Assistant Motor Vehicle Inspector Examination)
 • पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा. (Police Sub Inspector Examination)
 • विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा. (Sales Tax Inspector Competitive Examination)
 • साहाय्यक परीक्षा. (Assistant Examination)
 • लिपिक- टंकलेखक परीक्षा. (Clerk typist Examination)

राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या सेवेतील, राजपत्रित गट ‘अ’ व गट ‘ब’ संवर्गातील खालील विविध पदांसाठी एकच परीक्षा घेतली जाते. राज्यसेवा (पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत या संपूर्ण प्रक्रियेमधून) पुढील पदांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते-

 • उपजिल्हाधिकारी, गट- अ.
 • पोलीस उपअधीक्षक/साहाय्यक पोलीस आयुक्त, गट-अ.
 • साहाय्यक विक्रीकर आयुक्त, गट- अ.
 • उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट- अ.
 • उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी(उच्च श्रेणी), गट- अ.
 • महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट- अ.
 • मुख्याधिकारी, नरगपालिका/ परिषद, गट- अ.
 • अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट- अ.
 • तहसीलदार, गट-अ.
 • साहाय्यक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट- ब.
 • महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट- ब.
 • कक्ष अधिकारी, गट- ब.
 • गटविकास अधिकारी, गट- ब.
 • मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषद, गट- ब.
 • साहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, गट- ब.
 • उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, गट- ब.
 • साहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट- ब.
 • नायब तहसीदार, गट- ब.