मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा:- 

» 2019 :

प्रश्नपत्रिका GS1 | Final Answer Key

प्रश्नपत्रिका (CSAT) | Final Answer Key

» 2018 : 

प्रश्नपत्रिका GS1 | Final Answer Key

प्रश्नपत्रिका CSAT | Final Answer Key

» 2017:

प्रश्नपत्रिका GS1| Final Answer Key

प्रश्नपत्रिका CSAT | Final Answer Key

» 2016 : 

प्रश्नपत्रिका GS1| Final Answer Key

प्रश्नपत्रिका CSAT | Final Answer Key

» 2015: 

प्रश्नपत्रिका GS1 | Final Answer Key

प्रश्नपत्रिका CSAT| Final Answer Key

» 2014:

प्रश्नपत्रिका GS1| Final Answer Key

प्रश्नपत्रिका CSAT| Final Answer Key

» 2013:

प्रश्नपत्रिका GS1| Final Answer Key

प्रश्नपत्रिका CSAT| Final Answer Key

 

प्रश्नपत्रिका | Final Answer Key

प्रश्नपत्रिका | Final Answer Key

प्रश्नपत्रिका | Final Answer Key

 

2017 मध्ये झालेल्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका :-